HTML

Csak hogy ezt is tudd!

Csak hogy tudd!

Friss topikok

  • Géza Fispán: Ennek a sok baromságnak az alátámasztására nem kéne holmi forrás ? :) Mert így a te agyszüleményed... (2017.02.16. 09:45) NÉVTELEN XVII.
  • Fejedelem Árpád: @Bagossy Lajos: Uram, on az egyik tipikus peldaja a "probalja mosni mocskos kezet" Zsidonak. Akit... (2016.01.06. 20:37) A zsidók története
  • vomit: "Életét két dolog irányítja, felelősség zsidó vallása, illetve zsidó népe iránt." ezek a pszichop... (2013.07.15. 14:29) Kinek fizetjük az államadósságot.
  • skymiller: George Mendel, valójában Georges Mandel, született Louis George Rothschild. Clemenceau belügyminis... (2013.05.12. 13:45) Proletár mint haszonállat.
  • kissspeter53: @Max val Birca: Mindenki az amivé a tudata, és a tulajdonságai teszi. Mint ahogy Gibran mondta: A... (2012.06.15. 15:00) NÉVTELEN

Linkblog

Tóra és a Talmud szellemisége

2011.07.12. 17:57 kissspeter53

Tóra /ószövetség/:

Jehova személyisége: Mózes II. 21/24,25: Szemet szemért, fogat fogért, kezet kezért, lábat lábért. Égetzést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.

Mózes II. 12/29: Lőn pedig éjfélkor hogy megöle az úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a Fáraónak elszőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül vala, a tömlöczbeli fogolynak az elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását.

Népírtások: Mózes II. 23/23: Mert az én angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoretusok, Khitteusok, Perizeusok. Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közzé, és kiírtom azokat.

Mózes V.2/34 : És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket: nem hagytunk menekülni senkit.

Mózes V.3/6:És fegyverre hánytuk azokat, amint cselekedtük vala Szihonnal. Hesbón királyával, fegyverre hányván az egész várost: férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket is.

Sekhem város lakóinak kiírtása: Mózes I.34. Midianitai nők kiírtása: Mózes IV. 31/15-18. És mondá nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat? Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek. Minden leánygyermeket pedig, a kik nem háltak férfiuval, tartsatok életben magatoknak.

Írtás az aranyborjú miatt: MózesII. 32/27-29

Koré és gyerekek írtása: Mózes Iv. 16/27

Amelekíták kiírtása : Mózes V 25/19-19.

Jerikó kiírtása: Józsua 6/21

Ákor családjának kiírtása: Józsua 7/24

Kananeus törzsek kiírtása:Józsua 11

Amalek kiírtása és Saul bűne: Sámuel I. 15/3,33

Egyéb írtások: Jeremiás 50/21 Ezékiel 22/20-22

Gázkamra: Sám II12/31

Ünnepek:

Páskha: Mózes II. 12/12.14.27.43 Mert általmegyek Egyiptom földén ezen az éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden Istene felett itéletet tartok, én, az úr. És legyen néktek ez a nap emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az úrnak, a ki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta.

Purim: Eszter8/11, 20, 21: Hogy megengedte a király a zsidóknak, a kik bármely városban laknak, hogy egybegyüljenek és keljenek fel életökért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmísítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. És megírá Márdokeus e dolgokat, és leveleket külde minden zsidónak.....közel és távol vala. Meghagyva nekik, hogy tartsák meg az Ádár hónapnak tizennegyedik napját és annak tizenötödik napját évről évre. A Tóra ezt mondja: Megilla:7. b. lap:A purim ünnepén annyit kell az embernekk innia, hogy aközött."Átkozott legyen Hámán!" és: "Áldott legyen Mordekháj!" ne tudjon különbséget tenni.

Erkölcs:

Júda kúrválkodik:Mózes I. 38/15

Lót leányai apjukkal: Mózes I.19/31,32

Zsidó kémek kurvákhoz:Józsué 2/1

Arany ellopása Egyiptomból: Mózes II. 3/22; Mózes II.12/35.

Más kihasználása: Mózes I.47/16

Uzsora kamat: Mózes 23/20

Más népek szolgasága: Mózes I. 27/29 Ésaias 60/10-12,14 Ésaias 61/5.

 

Talmud bölcsességek:

Jabmuth, 98.b lap: A rabbik mondják: Egy nemzsidónak nincsen apja, mert ők az erkölcstelenségbe vannak süllyedve; az ő magvukat az Úr szabadjára engedte nekünk amint az (Ezek. 23, 20) mondatik: " Az ő testük, mint a szamarak teste és az ő magvuk mint a lovak magva."

Berakhoth, 58. a. lap:Sila rabbi megkorbácsolt egy embert, aki egy nemzsidó nővel hált. Ez elment és bepanaszolta a királynál... Akirály így szólt: Miért korbácsoltad meg őt?-Mert egy nőstény szamárral hált.-Vannak tanuid-Igen.-Ekkor előjött Elijahu 8Illés próféta), aki nekik mint ember jelent meg és bizonyította (Sila állításait). Amint a próféta eltávozott, egy ember így szólt: Az írgalmas (úr) csodákat művel a hazugoknak! Sila pedig felelé: Gonosz! Hát nem szamaraknak neveztettnek ők? Hiszen azt mondatik (Ezékiel 23/20): Az ő testük, mint a szamaraknak teste. Azután ráütött egy bottal és megölé őt.

Berakhoth, 145. b.lap: Mért piszkosak a nemzsidók? Mert undokságokat és csúszó-mászókat esznek. Mért piszkosak a nemzsidók? Mert ők nem álltak a Sinaj hegyen. Mikor ugyanis a kígyó Évával volt, szennyet lövelt bele; az izraelitáknál, akik a Sinaj hegyen voltak, ez a szenny elveszett, de a nemzsidóknál megmaradt.

Sofa, 35. b lap: Ez az alapja Simon rabbinak: Irva vagyon (Iz. 33, 12): A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy mint a mész ; miként a mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épúgy a világi népeknek sincs más sorsuk mint az elégetés.

Baba kamma, 44 a. lap Misna: Ha egy ökör a falhoz dörgölődvén a fal egy emberre esett, vagy, ha valaki állatra célzott és és egy embert ölt meg, vagy pedig egy nemzsidóra célzott és egy zsidót ölt meg: akkor az illető szabad (vagyis nem büntethető).

44 b. lap. Jannaj rabbi iskolájában tanítják: Ez kizárja azt az esetet, ha valaki egy embercsoportba követ dob. Ha ugyanis ott kilenc nemzsidó és egy zsidó van, akkor az illető már azon az alapon is mentes mivel a többség nemzsidókból áll.

Baba mezia, 111 b lap: Ne tatrsd vissza szűkölködő és szegény testvéred bérét. Tehát a testvéredét, nem pedig a nemzsidóét. Tehát ez egyrészt az jelenti, hogy a bér visszatartása megengedett dolog, másrészt hogy a megrablása megengedett dolog. Tehát a mesternek az a nézete, hogy a nemzsidó megrablása meg van engedve.

Rasi " A munkásnak bérét ne tartsd vissza." Kivétel egy másvallású nemzsidó.

Bba bathra, 48 a. lap: A kényszer utján (bíróilag) kiállított váláslevél, ha egy zsidó által készíttetett, érvényes; ha egy nemzsidó által készíttetett, akkor érvénytelen; ha azonban egy nemzsidónak kell az ítélet előtt meghajolnia, akkor ütni kell őt és azt mondani, hogy tedd azt amit az izraelita mond neked.

54 b. lap: A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jószág, és mindenki, aki először bírtokaába veszi, megszerzi azokat.

Rasi. A nemzsidók általában rablók.

58 b. lap: Egyszer halotta valaki, amint felesége így szólt a leányához: Mért nem vagy te diszkrét a házasságtörésnél? Nekem tíz fiam van és csak egy van a te apádtól.

91. a. lap: Jajgatni kell (lármázni az utakon) ha az árucikkek ára esik, még szombaton is.

Sanhedrin 57 a. lap: Rasi. A nemzsidók nem hitvestársai az asszonyoknak, hanem csak paráználkodásban élnek; mint a mi szamaraink és barmaink, úgy vannak a nemzsidók az izraeliták között

58 b. lap: Ha egy nemzsidó egy izraelitát megüt, méltő a halálra;ha valaki egy izraelitát arcul üt az éppen annyit tesz, mintha az istenséget ütötte volna arcul. Ha egy nemzsidó a szombatot ünnepli, méltő a halálra, mert írva vagyon.Sem éjjel, sem nappal nem szabad pihenniük.

Aboda zara, 13 b. lap:A gójokat és az apróbarmok pásztorait, a rablókat, az ember ne húzza fel a veremből, ha életveszélyben vannak, hanem hagyja őket meghalni, és kézzel (erőszakkal) kell őket a verembe letaszítani, hogy meghaljanak.

21 a. lap: Ennek magyarázata az hogy különbséget kell tenni olyan hely között, ahova állandóan beviszik a bálványt, s olyan hely között, ahol nem állandóan viszik be a bálványt. Azok a gojok akik most közöttünk laknak, nem viszik be a bálványukat (a szentséget) állandóan a házaikba, csak akkor, ha egy közölük döglőfélben van, vagy a halálhoz közel áll.

46 a. lap: Egy bálványtemplom (keresztény templom) tulajdonképpeni neve Beth-Galja (gyülekezeti ház), nevezd azonban így: Beth-Karja (disznóól).

Arakhin 30 b. lap: Jobb az embernek, ha a leányát eladja, mintha kamatra vesz pénzt; mert úgy kevesbedik az adóssága míg emígy mindinkább szaporodik.

Zohar /3/ Jézus meghalt mint egy bestia, és ellet ásva mint rakás állat trágya.

Kerithuth/6b /78/ A zsidók emberek, a keresztények nem azok.

Zohar 11 /43a: A keresztények kiírtása nélkülönözhetettlen.

Zohar /1, 25b/ Az a zsidó aki jót tesz egy kereszténnyel, az sosem fog feltámadni.

Iore Dea /158, 1/Azoknak a keresztényeknek is meg kell hallnia akik nem ellenségei a zsidóknak.

Sepher /177b/ Ha egy zsidó megöl egy keresztényt, nem követ el bűnt, sőt jó szolgálatot tesz Jehovának.

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://csakhogyeztistudd.blog.hu/api/trackback/id/tr113061194

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.